Home » Movement » “วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” แจ้งการเปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร

“วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” แจ้งการเปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร

ISSN : 2730-3756

E-ISSN : 2730-3764

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University

แจ้งการเปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร ดังนี้

ISSN : 2539-5866
E-ISSN : 2651-2424
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Information Technology Management and Innovation
เริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2557 จนถึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

ISSN : 2730-2083
E-ISSN : 2730-2253
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Innovative Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University
ใช้กับวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563

ISSN : 2730-3756
E-ISSN : 2730-3764
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University
เริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ตามอีเมลแจ้งวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •