ประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567)

 

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 213 วารสาร ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้ปรับกลุ่มคุณภาพสูงขึ้น

2. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วยังคงอยู่กลุ่มคุณภาพเดิม

กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้รับการเลื่อนกลุ่มคุณภาพสูงขึ้น
รายละเอียด จำนวน (วารสาร)
จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 71
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 4
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 13
รวม 88
กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วและอยู่ในกลุ่มคุณภาพเดิม
รายละเอียด จำนวน (วารสาร)
จากวารสารกลุ่มที่ 2 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เหมือนเดิม 121
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 3 เหมือนเดิม 4
รวม 125

หมายเหตุ*
– ผลประเมินคุณภาพวารสารข้างต้นนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
– ทุกวารสารที่เข้าสู่กระบวนการประเมิน จะได้ทราบผลและข้อเสนอแนะ ทางอีเมลภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หากหลังจากวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ยังไม่ได้รับอีเมล กรุณาแจ้งมายังเมล tci.thai@gmail.com

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1

ISSN E-ISSN ชื่อวารสารภาษาไทย ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
2673-0766 2465-437X ASEAN Journal of Education
2730-3683 Asian Administration and Management Review
2773-9953 Asian Journal of Arts and Culture
2697-4428 2630-0621 Communication and Media in Asia Pacific
2773-9376 2773-9473 Journal of Applied Research on Science and Technology
2697-5033 Journal of Roi Kaensarn Academi
2286-6477 2465-4213 MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
2730-3012 2730-3020 Progress in Applied Science and Technology
2697-6110 2697-6072 Science Technology and Engineering Journal
2351-0889 2539-5742 Suan Sunandha Science and Technology Journal
1513-1025 2586-906X Thoughts
2673-0243 มนุษยสังคมสาร (มสส.) Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)
0125-684X 2697-4525 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Bulletin of the Department of Medical Sciences
1906-5485 2465-4434 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Journal of Environmental Management
2630-0354 2697-5610 วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา Educational Management and Innovation Journal
2408-1280 วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
2697-5912 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Journal of Nursing and Health Sciences
1905-2219 2730-2075 วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา The Journal of Development Administrator Research
1685-8379 วารสารเกษตรพระวรุณ Prawarun Agricultural Journal
2351-0943 2586-8969 วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University
0859-8835 2651-2017 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of Education Studies
0858-0006 2651-1975 วารสารจันทรเกษมสาร Journal of Chandrakasemsarn
2697-6242 วารสารจิตเวชวิทยาสาร Academic Psychiatry and Psychology Journal
2229-1148 2651-1029 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ Ph.D. in Social Sciences Journal
1685-8573 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Journal
2408-1892 2651-2262 วารสารธรรมธารา Dhammadhara Journal of Buddhist Studies
2730-1672 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย Journal of Educational Innovation and Research
0859-9750 2697-4347 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร MUT Journal of Business Administration
2651-1266 2697-5998 วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies
0857-2143 วารสารประชากรศาสตร์ Journal of Demography
1686-1442 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ Journal of Behavioral Science
1686-7467 2651-141X วารสารพิฆเนศวร์สาร Ganesha Journal
0857-264X 2697-6307 วารสารพิษวิทยาไทย Thai Journal of Toxicology
2586-8772 2630-0060 วารสารโภชนาการ Journal of Nutrition Association of Thailand
0859-5992 2672-9733 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2697-5971 2672-9237 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
0859-418X วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ Thai Journal of Public Administration
2392-5779 2730-2164 วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat Journal
1905-825X วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Journal of Disease and Health Risk DPC. 3
0857-8575 2651-0987 วารสารโรคเอดส์ Thai AIDS Journal
2672-9962 วารสารวิจยวิชาการ The Journal of Research and Academics
2586-9566 วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย Thai Forest Ecological Research Journal
2351-0366 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี VRU Research and Development Journal Science and Technology
1906-0793 วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Research Journal (Thai Library Association)
1906-1137 2651-1770 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Journal for Public Health Research
2651-1932 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
2651-1940 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences)
2673-0952 2697-5793 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ Academic Journal Thailand National Sports University
2286-6175 2651-1738 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี EAU Heritage Journal Science and Technology
2673-0758 วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ School of Administrative Studies Academic Journal
2586-8454 2697-620X วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร Journal of Vocational Institute of Agriculture
2408-2430 2673-0588 วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ Journal of Criminology and Forensic Science
2408-2740 2651-1622 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Journal of Logistics and Supply Chain College
0857-9512 2539-7257 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง Journal of Science Ladkrabang
0858-4435 2651-1231 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thai Science and Technology Journal
1686-9664 2586-9795 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1685-7941 2697-4142 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
2730-4167 วารสารวิเทศศึกษา Journal of International Studies
2465-4248 2697-3839 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา RMUTL Engineering Journal
2586-9825 2730-1982 วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
2697-4126 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Journal of the Psychiatric Association of Thailand
2697-6471 วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences
2697-6269 2730-1362 วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม Journal of Social Science and Cultural
0857-3166 2697-4533 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ Journal of Social Work
1686-7076 2672-930X วารสารสาธารณสุขล้านนา LANNA PUBLIC HEALTH JOURNAL
0858-8899 2651-2033 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
0859-4562 วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล Journal of Health and Nursing Education
0125-4820 2586-9736 วารสารอักษรศาสตร์ Journal of Letters
2286-668X 2630-0346 วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต Kasem Bundit Engineering Journal
1905-2863 2730-2296 ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ Liberal Arts Review
2586-9043 2586-825X ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Journal of Education

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1

ISSN E-ISSN ชื่อวารสารภาษาไทย ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
2672-9113 2673-0170 มังรายสาร Mangrai Saan Journal
2697-598X วารสารรัฐศาสตร์พิจาร Political Science Critique
2730-1745 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University Academic Journal
1686-5596 2697-6358 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 2

ISSN E-ISSN ชื่อวารสารภาษาไทย ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
0857-5118 2697-6005 จักษุเวชสาร The Thai Journal of Ophthalmology
1686-378X วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา Journal of East Asian and ASEAN Studies
0125-2038 2730-2237 วารสารโรคมะเร็ง Thai Cancer Journal
1905-9582 วารสารจีนวิทยา Journal of Sinology
1513-5462 2730-1826 วารสารช่อพะยอม Chophayom Journal
0857-037X วารสารภาษาและวรรณคดีไทย Journal of Thai Language and Literature
2408-1205 2730-1516 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Journal Humanities and Social Sciences
0859-9424 วารสารราชนครินทร์ Journal of Rajanagarindra
0857-5975 2730-3365 วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 Region 11 Medical Journal
1685-5329 วารสารวิชาการแสงอีสาน Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus
2286-6558 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Journal of Science and Technology Kasetsart University
1513-038X วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University Journal of Engineering and Technology
1686-5189 ศิลปกรรมสาร The Fine and Applied Arts Journal

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 2 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เหมือนเดิม

ISSN E-ISSN ชื่อวารสารภาษาไทย ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
2351-0617 2408-2058 ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome
2351-0307 ASEAN Journal of Management & Innovation
1906-3296 2773-868X AU-GSB e-Journal
2730-4175 Engineering Access
2651-1762 HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY
2730-3306 International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism
2673-0294 Journal of Health Science and Alternative Medicine
2673-074X 2697-455X Journal of Modern Learning Development
2392-5515 Mahidol R2R e-Journal
1906-3865 NIDA Case Research Journal
2730-3632 PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research
2408-1809 Rangsit Journal of Educational Studies
2730-1435 Thai Journal of East Asian Studies
1906-649X 2697-3952 เชียงรายเวชสาร Chiangrai Medical Journal
1906-117X ครุศาสตร์สาร Journal of Educational Studies
1513-7376 2773-9546 ทีทัศน์วัฒนธรรม Journal of Arts and Cultural Perception
0858-6160 2408-2023 นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ Journal of Communication Arts Review
0857-2992 บทบัณฑิตย์ BOT BUNDIT
2350-9996 บูรพาเวชสาร Burapha Journal of Medicine
0125-7560 พุทธชินราชเวชสาร Buddhachinaraj Medical Journal
2286-6779 2697-4851 มนุษย์กับสังคม Journal of Man and Society
2465-4043 รัฐศาสตร์นิเทศ Political Science Review
1513-9956 2672-9946 วรรณวิทัศน์ VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture
2586-9817 วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Humannities Review
0859-8479 2651-0979 วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Journal of Economics Chiang Mai University
1906-8522 2630-0028 วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ Economics and Public Policy Journal
2287-0660 2697-505X วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา Burapha Journal of Political Economy
1686-4417 2730-2822 วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม Mahasarakham Hospital Journal
2773-8604 2773-8736 วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn Law Journal
2697-6250 2697-6285 วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข Public Health Policy and Laws Journal
0125-1643 2697-6404 วารสารกรมการแพทย์ Journal of the Department of Medical Services
0857-2895 2730-2687 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
2697-6226 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Journal of Public and Private Management
1906-4950 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา Journal of Educational Administration and Supervision
2286-8003 2697-4320 วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY
2697-6161 วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Legal Entity Management and Local Innovation
2630-0443 2630-0451 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต Journal of Community Development and Life Quality
1906-3016 2697-5017 วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
2408-2635 2673-0006 วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย Thai Industrial Engineering Network Journal
0858-4338 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1905-1972 วารสารจีนศึกษา Chinese Studies Journal
2697-648X วารสารญี่ปุ่นศึกษา Japanese Journal Studies
2229-1598 2697-4460 วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT
1513-2226 2697-4452 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ Siam Communication Review
2586-8802 2651-2157 วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น Law and Local Society Journal
2228-9658 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot Business Journal
2286-6809 2651-1819 วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University
2774-0420 2697-3855 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1905-6788 วารสารปณิธาน PA?IDH?NA JOURNAL
2408-0934 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน Journal of Nursing Science Christian University of Thailand
2630-0680 วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University
2697-6536 วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ Development Economic Review
0859-2667 วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development
2408-1671 2651-0677 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences
2630-0516 2773-8507 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
2651-2009 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus
2286-8658 2672-9598 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University Journal
2651-0553 วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Journal of Primary Care and Family Medicine
0859-1814 วารสารรังสิตสารสนเทศ RSU library journal
0125-7552 วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย The Thai Journal of Orthopaedic Surgry
2287-0903 วารสารวจนะ Vacana: Journal of Language and Linguistics
2730-2180 วารสารวนศาสตร์ไทย Thai Journal of Forestry
1906-1889 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1906-1641 2672-9865 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University
2229-2802 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
2408-1531 วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office
2773-9341 วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ Journal of Nursing and Health Research
2651-1916 2651-1924 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
2286-7171 2672-9024 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
1905-4963 2672-9296 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
2286-7228 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี UBRU Journal for Public Health Research
2350-9600 วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า CRMA Journal
2651-1150 วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ Academic MCU Buriram Journal
2286-8860 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Academic Journal of North Bangkok University
2228-8473 2651-236X วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Academic Journal Phranakhon Rajabhat University
1906-0327 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal
1906-5078 2730-2318 วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม Saengtham College Journal
2697-3731 วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNAL
2351-0579 วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Journal of Management and Marketing, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
2286-9018 2730-3942 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ International Thai Tourism Journal
1905-3819 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
1906-6988 2586-9078 วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม The Journal of Social Communication Innovation
1686-0659 2730-289X วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit Graduate School Academic Journal
2651-1363 2651-1371 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University
2392-5698 2673-0022 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า CRMA Journal of Humanities and Social Sciences
2673-0618 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT-Poly Journal
2286-6183 2651-172X วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ EAU Heritage Journal Social Science and Humanities
2408-0993 2730-1486 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University
1906-5949 2697-4312 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ The Journal Of Faculty Of Applied Arts
2465-5171 2672-944X วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journal
2697-5483 วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น Social Science Journal of Prachachuen Research Network
2408-2686 2730-308X วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน Academic Journal of Community Public Health
1906-1919 2697-6412 วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ Journal of Health Sciences Scholarship
2228-8031 2697-5300 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY
2392-5787 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย College of Asian Scholar Journal
1513-7430 2730-1591 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Journal of Sports Science and Health
2672-9695 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Engineering Journal Chiang Mai University
2774-0269 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University Engineering Journal
1686-2961 2673-0359 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Thai Environmental Engineering Journal
2697-6293 วารสารศิลป์ พีระศรี Journal of Fine Arts
0859-8800 วารสารศิลปกรรมบูรพา Burapha Arts Journal
0859-9866 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University
2351-0285 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ Journal of Fine Arts Research and Applied Arts
1905-9922 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Education Mahasarakham University
1686-3089 2672-9571 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Journal of Education, Silpakorn University
2697-4681 2697-469X วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University
2672-9776 วารสารสภาวิชาชีพบัญชี Journal of Federation of Accounting Professions
0859-2330 วารสารสมาคมนักวิจัย Journal of the Association of Researchers
1685-408X 2651-222X วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย Thai Society of Agricultural Engineering Journal
1905-9353 วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย Suan Sunandha Academic and Research Review
2228-8007 วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี INTERDISCIPLINARY SRIPATUM CHONBURI JOURNAL (ISCJ)
2286-6922 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
0859-2055 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
1905-7164 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา The Public Health Journal of Burapha University
2672-9148 2651-1711 วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ Thai Journal of Public Health and Health Sciences
1906-893X 2730-2830 วารสารสาระคาม Sarakham Journal
2286-9999 วารสารหมอยาไทยวิจัย Journal of Traditional Thai Medical Research
2773-9848 2697-3979 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University
2730-4264 2730-4280 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ Journal of the Dental Association of Thailand
0125-5614 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล Mahidol Dental Journal
2773-9813 หัวหินเวชสาร Hua Hin Medical Journal

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 3 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 3 เหมือนเดิม

ISSN E-ISSN ชื่อวารสารภาษาไทย ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
1905-954X 2697-6196 จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย stance : the thai feminist review
0857-1384 วารสารคหเศรษฐศาสตร์ Journal of Home Economics
2228-9526 วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University Law Journal
1905-9183 2673-0499 วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย Asian Archives of Pathology