ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และสามารถส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้

วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

สรุปจำนวนวารสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณาเข้าฐานข้อมูล TCI ปี 2565

รายละเอียด
จำนวน (วารสาร)
จำนวนวารสารอยู่กลุ่ม 1 12
จำนวนวารสารอยู่กลุ่ม 2 73
จำนวนวารสารที่ไม่ผ่านการประเมิน 41
รวม 126

หมายเหตุ*

– ผลประเมินคุณภาพวารสารข้างต้นนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

– ทุกวารสารที่เข้าสู่กระบวนการประเมิน จะได้ทราบผลและข้อเสนอแนะ ทางอีเมลภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หากหลังจากวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ยังไม่ได้รับอีเมล กรุณาแจ้งมายังเมล tci.thai@gmail.com

ลำดับ
ISSN
E-ISSN
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่
1 2651-1339 Asian Journal of Mycology 2
2 2730-3624 Asian Political Science Review 1
3 2697-3863 e-Journal of Education Studies, Burapha University 2
4 2774-0366 International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR) 2
5 2773-9996 2774-0293 Journal of Medical Bioscience 1
6 2586-9973 Mahidol Music Journal 1
7 2351-048X PULINET Journal 2
8 2673-0286 Ramkhamhaeng International Journal of Science and Technology 2
9 2730-2601 RICE Journal of Creative Entrepreneurship and Management (RJCM) 2
10 2465-5325 2697-5076 RMUTT Global Business Accounting and Finance Review 2
11 2773-8876 2773-9066 Singburi Hospital Journal 2
12 0859-144X 2672-9393 The Asean Journal Of Radiology 1
13 2773-8787 The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences 2
14 1513-1912 2730-1788 คุรุสภาวิทยาจารย์ JOURNAL OF TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT 2
15 2586-8365 2773-8779 มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร Maharaj Nakhon Si Thammarat Medical Journal 2
16 2773-9295 2773-9635 วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์ Journal of MCU Phetchaburi Review 2
17 2586-9310 2672-9792 วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์ Journal of MCU Haripunchai Review 2
18 0859-3027 2730-356X วารสารเกษตรนเรศวร Naresuan Agricultural Journal 2
19 2730-1648 2730-163X วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี Agriculture and Technology Journal 2
20 2730-2911 2730-3322 วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความอย่างยั่งยืน Journal of Sustainable Tourism Development 2
21 2774-0102 วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Thai Journal of Hospital Pharmacy 1
22 2697-4924 วารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย Thai Journal of Emergency Medicine 2
23 2672-9008 วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม Maejo Information Technology and Innovation Journal 2
24 2697-4479 วารสารโภชนบำบัด Thai JPEN 1
25 2465-4787 วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ Thammasat University Hospital Journal Online 2
26 0857-4308 0857-4308 วารสารโรงพยาบาลนครพนม Nakhonphanom Hospital Journal 2
27 2773-8965 วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 Journal of Medical and Public Health Region 4 1
28 2697-6439 วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Management and Local Innovation 2
29 2630-0214 วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา Nursing, Health, and Education Journal 2
30 2697-4622 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. APHEIT Journal of Nursing and Health 2
31 2773-8884 วารสารการยศาสตร์ไทย Thai Journal of Ergonomics 1
32 2630-0761 วารสารครุศาสตร์ EDUCATION JOURNAL 2
33 2697 – 405 วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ Bansomdej Music Journal 2
34 2773-9775 วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย Journal of Educational Management and Research Innovation 2
35 2586-8896 วารสารนวัตกรรมสังคม Journal of Social Innovation 2
36 1513-4423 2730-132x วารสารนิสิตวัง JOURNAL OF NISITWANG 2
37 2697-3782 2697-4096 วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Journal of Business Administration, Maejo University. 2
38 2730-3349 วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Journal of KMITL Business School 2
39 2651-0618 วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี Journal of Rambhai Barni Graduate Studies 2
40 2774-0986 2774-0994 วารสารปรัชญาอาศรม Journal of Prajna Ashram 2
41 2539-5785 2774-1095 วารสารพุทธจิตวิทยา Journal of Buddhist Psychology 1
42 2774-0919 2774-0897 วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ Journal of Buddhist Innovation and Management 2
43 2774-048X 2774-0463 วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี MCU UBONRATCHATHANI JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES 2
44 2586-968X 2697-4444 วารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป Journal of Physics and General Science 2
45 2697-6382 2697-6579 วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา The Korean Language and Cultural Studies Journal 2
46 2774-0455 2774-0978 วารสารมณีเชษฐาราม วัดจอมมณี Journal of Mani Chettha Ram Wat Chommani 2
47 2774-0714 2774-0501 วารสารมหาจุฬาคชสาร Mahachulagajasara Journal 2
48 2697-5815 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสังคม Journal of Public Administration and Social Management 2
49 2773-9139 2773-9147 วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Journal of Political Science Mahamakut Buddhist University 2
50 2774-0544 วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย Journal of Thai Food Culture 2
51 2586-8500 2586-8632 วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม Journal of Innovative Technology Research 2
52 1905-7024 2730-1885 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University Academic Journal 2
53 2672-9067 2774-1036 วารสารวิชาการ การจัดการภาครัฐและเอกชน Journal of Academic for Public and Private Management 2
54 2774-0870 วารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา SSRU Academic Journal of Education 2
55 2586-935 2730-4027 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Industrial Technology Journal Surindra Rajabhat University 2
56 2697-5602 2697-5629 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Journal of Industrial Technology and Engineering Pibulsongkram Rajabhat University 2
57 2774-0579 วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 Region 3 Medical and Public Health Journal 2
58 1906-0246 1906-0246 วารสารวิชาการข้าว Thai Rice Research Journal 1
59 2287-0385 2672-975X วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก Journal of Disease Prevention and Control : DPC. 2 Phitsanulok 2
60 2730-2393 วารสารวิชาการผลประโยชน์แห่งชาติ National interest 2
61 2697-553X วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม Landscape Architecture Journal 2
62 2774-0277 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2
63 2697-6641 วารสารวิชาการรัตนบุศย์ RATANABUTH JOURNAL 2
64 2539-7176 2774-1052 วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 T-VET JOURNAL Technology Vocational Education Training ( T-VET JOURNAL) 2
65 2229-0710 2774-1141 วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ Journal of Human Society 2
66 2697-4010 2697-4738 วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University 2
67 2730-1540 2730-1559 วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ MANAGEMENT SCIENCES VALAYA ALONGKORN REVIEW 2
68 2586-9655 2697-5378 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ Journal of Agricultural Science and Management 2
69 2630-0486 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Journal of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham University 2
70 2539-7249 2697-4061 วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ Journal of Education and Human Development Sciences 2
71 2630-0915 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล THE LIBERAL ARTS JOURNAL, MAHIDOL UNIVERSITY 2
72 2730-3330 วารสารศึกษิตาลัย Sueksitalai Journal 2
73 19066724- วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น Journal of Regional Health Promotion Centre 7 KhonKaen 2
74 2539-5556 2697-6684 วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง INSTITUTE FOR URBAN DISEASE CONTROL AND PREVENTION JOURNAL 2
75 2773-9910 2774-0846 วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์ Journal of Interdisciplinary Innovation Review 2
76 2730-3616 วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies 1
77 2774-0374 วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ Interdisciplinary Academic and Research Journal 2
78 2774-0412 วารสารสังคมพัฒนศาสตร์ Journal of Social Science Development 2
79 2586-8667 2730-373X วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ Journal of Social Science, Law and Politics 2
80 2587-0033 2730-244X วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Journal of Social Sciences Mahamakut Buddhist University 2
81 2773-9805 วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ Journal of Social Science Panyapat 2
82 2774-0250 2774-017X วารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Primary Health Care Journal (Northeastern Edition) 2
83 2697-486X วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Journal of Public Health Naresuan University 1
84 2730-194X 2774-0056 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี The Office of Disease Prevention and Control 10th Journal 2
85 2730-2490 2673-0979 วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น Journal of Khon Kaen Provincial Health Office 2