Home » News/Announcements » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI

ตามที่ศูนย์ TCI ขอเรียนเชิญบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสารที่สนใจ ไม่เกินวารสารละ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok หรือเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อรับทราบเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 (เกณฑ์เดิม) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และขอความกรุณาท่านเบิกจ่ายค่าเดินทางจากต้นสังกัด 

ในการนี้ ศูนย์ฯ ขอประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้

หมายเหตุ*

สำหรับวารสารที่ลงทะเบียนไม่ทัน ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 สามารถติดตาม Live สด ผ่านเฟจบุ๊คแฟนเพจ TCI : https://www.facebook.com/TCI.Thai

  •  
  •  
  •  
  •  
  •