Home » Movement » “วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ช่วย บ.ก. และกอง บ.ก.

“วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ช่วย บ.ก. และกอง บ.ก.

ISSN : 1686-4409

E-ISSN : 2651-1207

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.จักรฤกษณ์ พิญญาพงษ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 0614.8/191 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •