Home » Movement » “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” แจ้งการระบุรายชื่อที่ปรึกษากอง บ.ก. เพิ่มเติม

“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” แจ้งการระบุรายชื่อที่ปรึกษากอง บ.ก. เพิ่มเติม

ISSN : 2730-3489

E-ISSN : 2730-3462

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Songklanakarin Journal of Management Sciences

แจ้งการระบุรายชื่อที่ปรึกษากองบ.ก.เพิ่มเติม จากเดิม “คณบดีคณะวิทยาการจัดการ” เป็น “คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 68106/1726 ณ วันที่ 6 กันยายน 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 6 กันยายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •