Home » Movement » “วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2730-1540

E-ISSN : 2730-1559

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : MANAGEMENT SCIENCES VALAYA ALONGKORN REVIEW

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0630.06/234 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 31 สิงหาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •