Home » Movement » “วารสารศิลปการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกำหนดออก

“วารสารศิลปการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกำหนดออก

E-ISSN : 2630-0427

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศิลปการจัดการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Arts Management

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน), ดร. เป็น ผศ.ดร.สมชาย ดำเนิน

เปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 4 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์
 • ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน
 • ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน
 • ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
 • ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม
 • ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม
 • ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ วส 2565/97 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 29 สิงหาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •