Home » Movement » “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 1686-6959

E-ISSN : 2697-388X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ เป็น ดร.ธนากร มูลพงศ์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
 • ยกเลิก ISSN: 2350-983X ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/index ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 • ปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) จากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
 • เปลี่ยนอีเมลติดต่อวารสาร เป็น issj.mahidol@gmail.com ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 • ปรับปรุงขอบข่ายเนื้อหาของวารสาร โดยเปิดรับผลงานทางด้านสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ / นโยบายสาธารณะ / การบริหารจัดการ อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์สุขภาพและเวชระเบียน และประเด็นทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 • ตามอีเมลแจ้งวันที่ 24 สิงหาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •