Home » Movement » “ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร” แจ้งเลข E-ISSN

“ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร” แจ้งเลข E-ISSN

ISSN (เดิม) : 0859-8185

ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Phetchabun Rajabhat Journal

แจ้งเลข E-ISSN ดังนี้

E-ISSN : 2821-9988

ตามหนังสือที่ อว 0618 สวพ/0074 (65) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565, อีเมลแจ้ง ณ วันที่ื 26 สิงหาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •