Home » Movement » “วารสารวิชาการปทุมวัน” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

“วารสารวิชาการปทุมวัน” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

ISSN : 2229-1636

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการปทุมวัน

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Pathumwan Academic Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ณาวดี ศรีศิริวัฒน์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์

ตามหนังสือที่ อว 0607.06/111 ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 22 สิงหาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •