Home » Movement » “วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2651-1142

E-ISSN : 2672-9938

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็น รศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือแต่งตั้งที่ 1/2565, อีเมลแจ้งวันที่ 15 สิงหาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •