Home » Movement » “วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 2773-9910

E-ISSN : 2774-0846

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Interdisciplinary Innovation Review

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จาก 2 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี ดังนี้
– ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์
– ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน
– ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน
– ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
– ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม
– ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม
โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ สวนป 41/2565 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 6 สิงหาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •