Home » Movement » “วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

E-ISSN : 2773-9775

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Educational Management and Research Innovation

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์
 • ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน
 • ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน
 • ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
 • ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม
 • ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม
 • ตั้งแต่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ วนจก 2565/28 ณ วันที่ 15 กันยายน 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 17 กันยายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •