Home » Movement » “วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

“วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

ISSN : 0857-4677

E-ISSN : 2651-1606

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Payap University Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์ เป็น ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี

ตามหนังสือที่ มพย 0201/วส/309 ณ วันที่ 8 กันยายน 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 12 กันยายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •