Home » Movement » “วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก. และกระบวนการพิจารณาบทความ

“วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก. และกระบวนการพิจารณาบทความ

ISSN : 0858-7418

E-ISSN : 2539-553X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Naresuan University Journal: Science and Technology

เปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

เปลี่ยนแปลงกอง บ.ก. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย เป็นบรรณาธิการวารสาร

เปลี่ยนแปลงกระบวนการพิจารณาบทความ เป็นแบบ single-blind

ตามหนังสือที่ อว 0603.02/2935 ณ วันที่ 26 กันยายน 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 27 กันยายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •