Home » Movement » “วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2586-923X

E-ISSN : 2630-0362

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of MCU Nakhondhat

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.,ดร. เป็น พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย, ดร. ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 8027/262 ณ วันที่ 21 กันยายน 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 27 กันยายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •