Home » Activity » การประชุม Retreat ประจำปี 2565 ณ วีรันดา รีสอร์ต แอนด์ วิลล่า หัวหิน ชะอำ อ.ชะอำ จ.ประจวบคีรีขันธ์

การประชุม Retreat ประจำปี 2565 ณ วีรันดา รีสอร์ต แอนด์ วิลล่า หัวหิน ชะอำ อ.ชะอำ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ได้จัดการประชุม “Retreat ประจำปี 2565” ณ วีรันดา รีสอร์ต แอนด์ วิลล่า หัวหิน ชะอำ อ.ชะอำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI กล่าวเปิดการประชุมและกล่าววัตถุประสงค์ของการประชุม Retreat ดังนี้

  1. เพื่อทบทวนและพัฒนางานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันของศูนย์ TCI
  2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการที่จะดำเนินงานต่อไปในอนาคต เช่น โครงการ TCI-Scopus ระยะที่ 3 (ปี ค.ศ. 2023-2025) และโครงการ ThaiVal ปีที่ 3
  3. เพื่อหารือเรื่องการจัดประชุม “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ครั้งที่ 7” และ “การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ปี ค.ศ. 2023-2025” ในวันที่ 7-8 ธ.ค. 65 และ “การจัดประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2566”

โดยคณะทำงาน TCI ได้นำเสนอหัวข้อของการประชุม Retreat ดังนี้

รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้สรุปกิจกรรมของศูนย์ TCI ในรอบปี 2565 และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงโครงการวิจัยของศูนย์ TCI ในปัจจุบัน

คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย นำเสนอการระดมสมอง เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568” ที่จะมีการปรับเกณฑ์ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยจะให้ความสำคัญกับเรื่องจริยธรรมการตีพิมพ์ และความถูกต้องของ Metadata สำหรับบทความที่เผยแพร่แล้ว

ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข นำเสนอการระดมสมอง เรื่อง “นโยบายการดำเนินงานของฐานข้อมูล ACI” ซึ่งได้สรุปผลการ Re-evaluation ของวารสารในฐานข้อมูล ACI และเกณฑ์ใหม่สำหรับการประเมินวารสารเข้าสู่ฐาน ACI เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ACI ต่อไป

รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และ รศ.เอกชัย วิมลมาลา นำเสนอการระดมสมอง เรื่อง “การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ TCI-PMUB-Scopus และ ThaiVal 66” เพื่อเตรียมเขียนโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ นำเสนอการระดมสมอง เรื่อง “การพัฒนาระบบ EM Thailand” โดยกล่าวถึงภาพรวมของระบบและระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น จากนั้นคุณศารทูล คัมมกสิกิจ ได้นำเสนอแผน “การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ Editorial” สำหรับวารสารในโครงการ TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project จากนั้นคุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย ได้ “Demo ระบบ EM Thailand” ที่พัฒนามาจาก Open Journal Systems (OJS) เหมือนกับ Thai Journals Online (ThaiJO) นั่นเอง แต่ระบบ EM Thailand จะมีฟังก์ชั่นการใช้งานเพิ่มขึ้น และดร.สภา จรรยาชัชวาล ได้นำเสนอระบบ “Reviewer pool & reviewer finder” ซึ่งเป็นระบบการค้นหาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้ระดมสมองร่วมกันคิดชื่อเรียกระบบ EM Thailand ใหม่คือ “ระบบ ThaiES (Thai Editorial System)” เพื่อให้สอดคล้องกับ Production ของ TCI ได้แก่ ThaiJO, ThaiVal

ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ นำเสนอประเด็นการระดมสมอง เรื่อง “การพัฒนาระบบ ThaiVal” ซึ่งได้กล่าวถึงภาพรวมในการพัฒนาระบบ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และจะนำร่องจัดอบรมการใช้งานระบบให้กับกลุ่มผู้ใช้ ตามภูมิภาคของประเทศต่อไป จากนั้น ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้เล่าถึง Indicator ตัวใหม่สำหรับระบบ ThaiVal ที่คิดขึ้น โดยต้องการให้ Indicator ตัวนี้มี Impact ต่อชุมชน, สังคมของประเทศ ซึ่งจะเปิดตัวในการประชุมใหญ่ TCI พ.ศ. 2566 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566

คุณอุมาพร เย็บปัก นำเสนอประเด็นการระดมสมอง เรื่อง “การเก็บเงินค่า Submission/Page Charges” เพื่อหารือสำหรับวารสารที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้แต่งเกินความจำเป็น

ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข นำเสนอประเด็นการระดมสมอง เรื่อง “การจัดประชุมโครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565” ซึ่งได้เสนอร่างกำหนดการและการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญให้กับวารสารในโครงการต่อไป

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ นำเสนอประเด็นการระดมสมอง เรื่อง “การจัดประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2566” เพื่อให้ได้หัวข้อการประชุม โดยจะเชิญ Guest Speaker จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง Elsevier และจะมีการนำเสนอ ระบบ ThaiVal, ThaiES, Reviewer Recognition รวมถึงเกณฑ์ประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 ปีพ.ศ. 2568-2572 คาดว่าจะจัดขึ้น ณ Impact เมืองทองธานี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •