Home » Movement » “วารสารแพทย์นาวี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

“วารสารแพทย์นาวี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

ISSN : 0125-6971

E-ISSN : 2672-9555

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารแพทย์นาวี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Royal Thai Navy Medical Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ นาวาเอก สุเชษฐ ตรรกธาดา เป็น นาวาเอกหญิง จันทราภรณ์ เคียมเส็ง ตั้งแต่วารสารปีที่ 49 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ กห 0529.8.1/702 ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565, อีเมลแจ้ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •