Home » Movement » “วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN : 1906-7208

E-ISSN : 2651-1126

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University

เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 68112/1148 ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 5 ตุลาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •