Home » Movement » “วารสารมหาจุฬาวิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารมหาจุฬาวิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2408-1078

E-ISSN : 2651-2440

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาจุฬาวิชาการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Mahachula Academic Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง เป็น รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 8000.7/362 ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 5 ตุลาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •