Home » Movement » “วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น” แจ้งเพิ่มจำนวนบทความ

“วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น” แจ้งเพิ่มจำนวนบทความ

ISSN : 0858-8899

E-ISSN : 2651-2033

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen

แจ้งเพิ่มจำนวนบทความ 15 บทความ/ฉบับ ตั้งแต่ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ ที่ สธ 0424.4/2195 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •