Home » Movement » “วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 2408-2619

ISSN (Online) : 2673-0367

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Modern Management Science

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ดร.ณัฐนัน์ ฐิติยาปราโมทย์ เป็น ดร.นุสรา แสงอร่าม

ตามอีเมลแจ้งวันที่ 21 มิถุนายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •