Home » Activity » การประชุมเรื่อง “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ครั้งที่ 7”

การประชุมเรื่อง “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ครั้งที่ 7”

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มีการประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 7 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม Anantara Riverside Bangkok Resort โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ท่าน จาก 46 วารสารในโครงการฯ

โดย ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้กล่าวเปิดประชุมและรายงานภาพรวมของโครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ตลอดจนผลการดำเนินงานของโครงการฯ และแจ้งว่ามีการจัดประชุมใหญ่สำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ อิมแพคเมืองทองธานี เฉพาะ Onsite เท่านั้น

ในการนี้ ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์  และ คุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย ได้สาธิตการใช้ระบบ Thai Editorial System (ThaiES) และดร.สภา จรรยาชัชวาล ได้รายงานการเชิญ Reviewer จาก Reviewer pool ทั้งนี้จะมีการจัดอบรม Thai Editorial System (ThaiES) อีกครั้ง สำหรับวารสารในโครงการฯ จำนวน 2 รอบ ในวันที่ 17-18 มกราคม 2566 และ 19-20 มกราคม 2566 ณ ห้องบุษกร ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

จากนั้น ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข และ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้รายงานผลการวิเคราะห์ Performance ของทุกวารสารในโครงการตลอดระยะเวลาโครงการฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021-2022 และได้รายงานการสนับสนุนงบประมาณในปีที่ 2 ทั้งนี้ มี 21 วารสารที่สามารถตีพิมพ์บทความได้ตามเป้าหมายหรือมากกว่าตามที่วารสารได้กำหนดไว้

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •