Home » Activity » การประชุม เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ปี ค.ศ. 2023-2025”

การประชุม เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ปี ค.ศ. 2023-2025”

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มีการประชุมโครงการ “การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ปี ค.ศ. 2023-2025” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม Anantara Riverside Bangkok Resort โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 103 ท่าน จาก 44 วารสาร

โดย ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้กล่าวเปิดประชุมและรายงานภาพรวมของโครงการ TCI-Scopus ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ที่ผ่านมา รวมทั้งผลการดำเนินงานของโครงการฯ

ในการนี้ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้รายงานแผนการดำเนินงานและสิ่งที่คาดหวังสำหรับโครงการการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ปี ค.ศ. 2023-2025 หรือโครงการ TCI-Scopus ระยะที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยและผลักดันเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ไม่น้อยกว่า 40 วารสาร 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพกองบรรณาธิการวารสารวิชาการไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล

ต่อมา ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้รายงานเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่อให้วารสารทราบและแก้ไขปรังปรุงวารสารของตนเอง เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ต่อไป

จากนั้น ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์  และ คุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย ได้สาธิตการใช้ระบบ Thai Editorial System (ThaiES) สำหรับวารสารที่เข้าร่วมโครงการ TCI-Scopus ระยะที่ 3 นี้ เพื่อใช้เป็นระบบหน้าบ้าน (Front-end) หรือระบบหลังบ้าน (Back-end) ของวารสาร ตั้งแต่กระบวนการส่งบทความ (Submission) จนถึงขั้นตอนการเผยแพร่บทความ (Production)

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •