Home » Movement » “วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN : 2651-1150

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Academic MCU Buriram Journal

เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 8048.10/31 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 28 ธันวาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •