Home » Movement » “วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0125-684X

E-ISSN : 2697-4525

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Bulletin of the Department of Medical Sciences

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน เป็น ดร.นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ตามอีเมลแจ้งวันที่ 3 มกราคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •