Home » Movement » “วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์และกำหนดออก

“วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์และกำหนดออก

ISSN : 2465-5503

E-ISSN : 2630-0524

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of MCU Buddhapanya Review

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ดังนี้

 • บทความวิจัย (Research Article) บทความละ 4,500 บาท
 • บทความวิชาการ (Academic Article) บทความละ 5,000 บาท
 • บทความปริทัศน์ (Review Article) บทความละ 5,000 บาท
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 4 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์
 • ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน
 • ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน
 • ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
 • ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม
 • ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม
 • ตามหนังสือที่ อว 8058/303 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 26 ธันวาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •