Home » Movement » “วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2697-4010

E-ISSN : 2697-4738

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0617.6/547 วันที่ 16 ธันวาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 16 ธันวาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •