Home » Movement » “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN : 2392-5523

E-ISSN : 2730-1923

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 0640.4.1/320 วันที่ 14 ธันวาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 20 ธันวาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •