Home » Movement » “วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2774-0420

E-ISSN : 2697-3855

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ เป็น ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 87 ตุลาคม-ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0621.12/3 วันที่ 3 มกราคม 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 5 มกราคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •