Home » Movement » “วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ” แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาและกองจัดการวารสาร

“วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ” แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาและกองจัดการวารสาร

ISSN : 1905-2421

E-ISSN : 2651-1592

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Economics and Business Administration Journal Thaksin University

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาและกองจัดการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.อนุวัต สงสม เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 8205.07/0003 วันที่ 5 มกราคม 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 5 มกราคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •