Home » Movement » “วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

E-ISSN : 2730-2598

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Health and Nursing Education

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
 • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
 • ตั้งแต่ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ สธ 1103.09/1456 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •