Home » Movement » “วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0857-9776

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Sukhothai Thammathirat Law Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.วิชัย ศรีรัตน์ เป็น ผศ.ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล ประจำปี พ.ศ. 2566

ตามหนังสือที่ อว(พ) 0602.18/1788 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •