Home » News/Announcements » ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast-Track Indexing” และระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) สำหรับบรรณาธิการ และผู้จัดการวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast-Track Indexing” และระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) สำหรับบรรณาธิการ และผู้จัดการวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

 

ที่มาและเหตุผล

เนื้อหาเบื้องต้นบทความ หรือ metadata และรายการเอกสารอ้างอิง ของบทความ ในวารสารวิชาการ มีความสำคัญต่อระบบการจัดทำดัชนีบันทึกฐานข้อมูลวารสารไทย เนื่องจาก ข้อความ text และ เอกสารอ้างอิง แต่ละบทความเหล่านี้ จะต้องได้รับการลงรายการบรรณานุกรม ในรูปแบบที่กำหนดของระบบมาตรฐานของฐานข้อมูลวารสารศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) และอิงตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน Dublin Core Metadata Standard โดยเป็นการลงรายการในส่วนขั้นตอนระหว่างการเตรียมตีพิมพ์บทความ ผ่านระบบเว็บไซต์วารสารใน Thai Journal Online :ThaiJO หรือ ในระบบเว็บไซต์วารสารที่ใช้โปรแกรม Open Journal System อื่น ๆ

ข้อมูลบทความที่มีการจัดระเบียบแล้ว อาทิเช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง บทคัดย่อ คำสำคัญ รายการอ้างอิง ฯ ที่ถูกต้อง จะถูกรวบรวมส่งต่อเข้าไว้ในฐานข้อมูล TCI ผ่านโปรแกรม Fast-track Indexing; FT เพื่อใช้สำหรับการสืบค้นหาบทความ และจะนำไปคำนวณนับจำนวนการถูกอ้างอิง (Citation) แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ TCI ผ่านการค้นหาต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้สืบค้นข้อมูลบทความ ชื่อผู้แต่ง ฯ และจำนวนการถูกอ้างอิง จะเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นถึงคุณภาพของบทความ หรือวารสารนั้น ๆ กรณีที่มีการอ้างอิงเกิดขึ้น

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา TCI ได้พัฒนาโปรแกรม Fast-track Indexing สำหรับเชื่อมต่อเนื้อหาบทความของแต่ละวารสาร ให้สามารถส่งต่อข้อมูล metadata และ เอกสารอ้างอิง ไปยัง ฐานข้อมูล TCI จากจุดเดียว โดยไม่ต้องทำงานลงข้อมูลซ้ำซ้อนหลายครั้งระหว่าง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์วารสาร กับ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ TCI ซึ่งทั้งสองฝ่าย จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำไปแสดงผลบนเว็บไซต์สำหรับเพิ่มโอกาสในการมองเห็นและถูกเข้าถึง (visibility) ในการเผยแพร่บทความวารสารนี้ โดย TCI จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อ ในด้านการวิเคราะห์จัดดัชนีชี้วัดคุณภาพทางวิชาการอื่น ๆ ภายหลังจากได้รับเอกสารบทความจากเจ้าของวารสารแล้ว

อย่างไรก็ดี สถานะภาพปัจจุบัน การจัดการข้อมูล metadata และ การนำส่งข้อมูลทางโปรแกรม FT ของเจ้าหน้าที่ดูแลวารสารต่าง ๆ ยังปรากฏข้อผิดพลาดในการลงรายการเป็นจำนวนมาก ทั้งการนำลงไม่ครบภาษาไทยและอังกฤษ ของเนื้อหา และการลงรายการบรรณานุกรมไม่ถูกวิธี ฯ ส่งผลให้ ศูนย์ TCI ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาข้อมูลบทความเพื่อให้ข้อมูลสะอาดถูกต้องตามมาตรฐานก่อนลงข้อมูลในฐานข้อมูล TCI

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์ TCI จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับบรรณาธิการ หรือเจ้าหน้าที่ของวารสารในฐานข้อมูล TCI เพื่อยกระดับการทำงานของผู้ดูแลระบบงานวารสารให้มีมาตรฐานสากล และเพื่อให้สามารถส่งต่อข้อมูลเนื้อหาบทความของวารสารในเข้าสู่ระบบ Fast-Track Indexing ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็วตามเวลา รวมทั้งจะเป็นการช่วยลดปัญหาด้านข้อมูลผิดพลาดในฐานข้อมูล TCI ได้อย่างยั่งยืน

 

รายละเอียดการอบรม

การอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบ On-site  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม และ อบรมเป็นภาษาไทย

การอบรมนี้แบ่งจัดเป็น 3 รอบ ดังนี้

 • รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.
 • รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.
 • รอบที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.
 • จำนวนผู้อบรม เปิดรับ 100 คน/รอบ โดย TCI ขอให้สิทธิ์ผู้อบรม On-site ได้วารสารละ 2 คน

   

  สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้าอบรม

 • Notebook ส่วนตัวสำหรับการฝึกปฏิบัติจริง
 • ข้อมูลบทความเพื่อฝึกปฏิบัติลงในระบบ Fast-Track
 • Username&Password สำหรับการเข้าสู่ระบบ Fasttrack ของท่าน หากท่านยังไม่มี Username&Password สามารถขอได้ที่ Email : tci.thai@gmail.com
 •  

  สถานที่อบรม

  ทั้ง 3 รอบ จัดขึ้นที่ห้องประชุม X04AB ชั้น 10 อาคาร KX อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

   

  การลงทะเบียนเข้าร่วม

  วารสารที่สนใจสามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมอบรมได้ ในระหว่าง วันที่ 16 – 27 มกราคม 2566 เท่านั้น หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าวารสารของท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

  เมื่อจำนวนที่นั่งเต็มแต่ละรอบ TCI จะประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์ และใน Facebook TCI เพื่อแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม

  ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ : คุณวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย โทร. 02-4709642

  โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 16 – 27 มกราคม 2566 เท่านั้น

   

  แผนที่การเดินทางไปอาคาร KX อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

   

  การเดินทางกรณีขนส่งสาธารณะ

  1. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีวงเวียนใหญ่ ทางออกที่ 4
  2. รถโดยสารประจำทาง ขสมก. สายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ฝั่งเดอะมอลล์บางแค หรือฝั่งซอยเพชรเกษมเลขคู่ (ขาเข้า)
  สาย 84,ปอ.สาย 84 จะไปคลองสาน–ถนนเจริญนคร…เลี้ยวขวาลงถนนกรุงธนบุรี ลงฝั่งอาคาร KX
  ขากลับเดินย้อนสวนทางรถขึ้นไป—ขึ้นสถานีบีทีเอสกรุงธนบุรี….ทางลง 3 ฝั่งตรงข้ามด้านขวา—เป็นท่ารถสาย 84
  หรือ นั่งรถเมล์ทุกสายไปลงป้าย ม.สยาม….เดินไปขึ้นสถานีบีทีเอสบางหว้า—นั่งไปลงสถานีวงเวียนใหญ่
  ทางลง 4 —-เดินสวนทางรถไปหาอาคาร KX
  ขากลับไปลงบีทีเอสบางหว้า….ทางออก 4 จะลงถนนเพชรเกษมขาออก (ซ.เลขคี่)—รถเมล์ทุกสายผ่านตลาดบางแค-เดอะมอลล์
  ดูเพิ่มที่

 • https://www.kmutt.ac.th/en/about-kmutt/campus/knowledge-xchange-for-innovation-kx/
 • https://goo.gl/maps/tUiH1D5PjGMoSwdB6
 •  

  ร่างกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

  เรื่อง “เทคนิคการบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast-track Indexing และ
  ระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) สำหรับบรรณาธิการและผู้จัดการวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI”
  วันที่ 3, 9 และ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
  ณ ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม X04AB ชั้น 10
  อาคาร KX อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

  08.20 – 08.45 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
  08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
  09.00 – 12.00 น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง
  “เทคนิคการลงข้อมูลบทความใน Thai Journal Online”
  – งานข้อมูลบทความ Publication หลังสถานะภาพ Review
  12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (จัดเลี้ยงอาหารกล่อง)
  13.00 – 16.00 น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง
  “เทคนิคการลงข้อมูลบทความใน Fast-Track Indexing”
  – การนำเข้าข้อมูลผ่าน ThaiJO
  – การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบ Manual
  16.00 น. ปิดการอบรม

   

  Download

 • หนังสือเชิญอบรม Fasttrak (ภาษาไทย)
 • เอกสารประกอบการอบรม Fasttrak
 •  

  หมายเหตุ*

  ศูนย์ TCI ไม่ได้จัดพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมฯแจก ท่านที่ต้องการใช้เอกสารในวันเข้าร่วมอบรมฯ ขอความกรุณาจัดพิมพ์เอกสารมาเอง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •