Home » Activity » การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบ Thai Editorial System (ThaiES)”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบ Thai Editorial System (ThaiES)”

สืบเนื่องจากโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ “TCI-TRF-Scopus Collaboration Project” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยผ่านกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบทความวิจัยของวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus รวมทั้ง เพื่อสร้าง Professional Editors’ Career Path ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้โครงการนี้ ได้พัฒนาระบบ Online submission เรียกว่าระบบ “Thai Editorial System (ThaiES)” และฐานข้อมูล “Reviewer Finder” ความทราบแล้วนั้น

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบ Thai Editorial System (ThaiES)” สำหรับบรรณาธิการวารสารในโครงการฯ เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบนี้ โดยจัดให้มีการอบรมฯ 2 รอบคือ รอบที่ 1: วันที่ 17-18 มกราคม 2566 มีบรรณาธิการวารสาร/ผู้เกี่ยวข้องกับงานระบบวารสารเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 ท่าน และ รอบที่ 2: วันที่ 19-20 มกราคม 2566 มีบรรณาธิการวารสาร/ผู้เกี่ยวข้องกับงานระบบวารสารเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 45 ท่าน ณ ห้องบุษกร ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) (ตึก 2) จ.ปทุมธานี

 

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •