Home » Movement » “วารสารพุทธจิตวิทยา” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารพุทธจิตวิทยา” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 2539-5785

E-ISSN : 2774-1095

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพุทธจิตวิทยา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Buddhist Psychology

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
 • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
 • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ อว 6104.4/วพจ.157 วันที่ 5 มกราคม 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 5 มกราคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •