Home » Movement » “วารสารจันทรเกษมสาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง,บรรณานุกรม และการรันเลขหน้า

“วารสารจันทรเกษมสาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง,บรรณานุกรม และการรันเลขหน้า

ISSN : 0858-0006

E-ISSN : 2651-1975

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารจันทรเกษมสาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Chandrakasemsarn

แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม จากรูปแบบ APA6 เป็น รูปแบบ APA7 ตั้งแต่วารสารปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

เปลี่ยนรูปแบบการรันเลขหน้า ดังนี้

 • บทความรับเชิญ ใช้ I(ลำดับบทความ)-(เลขหน้า)
 • บทความวิชาการ ใช้ A(ลำดับบทความ)-(เลขหน้า)
 • บทความวิจัย ใช้ R(ลำดับบทความ)-(เลขหน้า)
 • ตามอีเมลแจ้ง วันที่ 13 มกราคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •