Home » Movement » “วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 1685-2699

E-ISSN : 2630-0125

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • บรรณาธิการวารสาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี
 • ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • จำนวนฉบับ/ปี : 3 (ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม)
 • Email : joeedu@rmu.ac.th
 • Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/
 • ตามหนังสือที่ อว 0619.02/0219 วันที่ 13 มกราคม 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 19 มกราคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •