Home » Movement » “วารสารกรมการแพทย์” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารกรมการแพทย์” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 0125-1643

E-ISSN : 2697-6404

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารกรมการแพทย์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of the Department of Medical Services

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ น.พ.อากาศ พัฒนเรืองไล เป็น นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 6 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
 • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
 • ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
 • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
 • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
 • เปลี่ยนแปลง Email จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ dms_mol@yahoo.com เป็น dmsjournal2019@gmail.com
 • ตามอีเมลแจ้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •