Home » Movement » “Journal of International Buddhist Studies” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“Journal of International Buddhist Studies” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN : 1906-6244

E-ISSN : 2586-9620

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of International Buddhist Studies

เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 23/2566, อีเมลแจ้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •