Home » Movement » “วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 1905-4653

E-ISSN : 2697-6234

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : STOU Education journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ รศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ เป็น รศ.ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0602.16/5 วันที่ 4 มกราคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •