Home » Movement » “e-Journal of Education Studies, Burapha University” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“e-Journal of Education Studies, Burapha University” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

E-ISSN : 2697-3863

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : e-Journal of Education Studies, Burapha University

แจ้งข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ เป็น ดร.คงรัฐ นวลแปง
 • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการตีพิมพ์ (Aim and scope)
 • เปลี่ยนแปลงขอบเขตการตีพิมพ์

  ตามหนังสือที่ อว 8118/0077 วันที่ 19 มกราคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •