Home » Movement » “วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 1905-7393

E-ISSN : 2730-146X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Fisheries Technology Research

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.ประจวบ ฉายบุ เป็น ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส

ตามหนังสือที่ อว 69.11/29 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •