Home » Movement » “วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

E-ISSN : 2773-8965

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Medical and Public Health Region 4

เปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
 • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
 • ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 เป็นต้นไป

  ตามอีเมลแจ้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •