Home » Movement » “วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิและปรับค่าพิจารณาบทความ

“วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิและปรับค่าพิจารณาบทความ

ISSN : 1906-1056

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences

เปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน
 • เปลี่ยนแปลงค่าพิจารณาบทความ จากเดิม 4,000 บาท เป็น 5,000 บาท
 • ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ วนม.0101.022/2566 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •