Home » Movement » “วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

“วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

ISSN : 1905-9450

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Industrial Education

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ดร.โอภาส สุขหวาน เป็น ผศ.ดร.ปวัฒวงศ์ บำรุงขันท์

ตามหนังสือที่ อว 8715.1/0537 วันที่ 8 กุุมภาพันธ์ 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •