Home » Movement » “วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0857-1511

E-ISSN : 2673-0847

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Education Khon Kaen University

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ เป็น ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

ตามอีเมลแจ้งวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •