Home » Movement » “วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และผู้จัดการวารสาร

“วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และผู้จัดการวารสาร

ISSN : 0858-8899

E-ISSN : 2651-2033

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen

แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และผู้จัดการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร เป็น นพ.สมาน ฟูตระกูล

ตามหนังสือที่ สธ 0424.4/388 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •