Home » Activity » การประชุมเรื่อง “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ระยะที่ 2” (ครั้งที่ 1)

การประชุมเรื่อง “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ระยะที่ 2” (ครั้งที่ 1)

สืบเนื่องจากโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ระยะที่ 1” ได้สำเร็จลงด้วยดี และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วนั้น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารให้มีความต่อเนื่อง ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มีการประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ระยะที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม Mandarin Bangkok Hotel โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 84 ท่าน จาก 48 วารสาร

โดย ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้กล่าวเปิดประชุมและรายงานหลักการ ความจำเป็นและเหตุผลของโครงการฯ รวมไปถึงแผนการดำเนินงานและสิ่งที่คาดหวังจากวารสารในโครงการฯ ทั้ง 48 วารสาร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มปริมาณบทความของนักวิจัยไทยในฐานข้อมูล Scopus รวมถึงไปพัฒนาคุณภาพนักวิจัยในรูปแบบ Editorship, Authorship และ Reviewership
2. เพื่อยกระดับ Quartile ของวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ให้อยู่ใน Q1 และ Q2
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus

ในการนี้ รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้รายงานเงื่อนไขและแนวทางในการขอรับทุนสนับสนุนจาก สกสว. และจาก TCI รวมถึงการใช้รหัส Digital Object Identifier (DOI) สำหรับ 48 วารสารในโครงการฯ

ต่อมา ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ ได้รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ ThaiES

จากนั้น ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพและทีม TCI ได้เสวนาแบบเปิดสำหรับถาม-ตอบร่วมกันระหว่างบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร เกี่ยวกับการพัฒนาและปัญหาที่พบในวารสารหรือระบบ ThaiJO, ระบบ ThaiES และ รหัส DOI เพื่อทราบแนวทางการพัฒนา แก้ไขและปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม

 

รูปภาพเพิ่มเติม…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •